http://www.mnp.am  

2017թ. ընթացքում <<Արgելոցապարկային համալիր>> ՊՈԱԿ-ի ԲՀՊՏ-ներում, դենդրոպարկերում և <<Ջրվեժ>> անտառպարկում կատարվել են. ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ
2015թ. ընթացքում <<Արgելոցապարկային համալիր>> ՊՈԱԿ-ի ԲՀՊՏ-ներում, դենդրոպարկերում և <<Ջրվեժ>> անտառպարկում կատարվել են. ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
<<Արգելոցապարկային համալիր>> ՊՈԱԿ-ը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կարող է իրականացնել տնտեսական գործունեության հետևյալ տեսակները.
բույսերի և կենդանիների, անտառային ռեսուրսների վերարտադրություն, օգտագործում և իրացում,
արժեքավոր և գեղազարդային տնկանյութի ու բուսատեսակների աճեցում և իրացում,
բնակչության հանգստի և զբոսաշրջության, այդ թվում` էկոզբոսաշրջության կազմակերպում,
կողմնակի անտառօգտագործում,
տեղեկատվության տրամադրում և խորհրդատվություն:
ՎԱՃԱՌՔԻ ԵՆԹԱԿԱ ԾԱՌԱԹՓԱՏԵՍԱԿՆԵՐ
Վաճառքի ենթակա ծառաթփատեսակների մասին հակիրճ տեղեկություն
ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ
ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
Կազմակերպության կողմից իրականացվող գիտական հետազոտություններն ուղղվում են էկոհամակարգերի ուսումնասիրմանը, բնական գործընթացների ու երևույթների դիտանցին, դրանց կանխատեսմանն ու գնահատմանը, բուսական ու կենդանական աշխարհի գենոֆոնդի պահպանմանը, էկոլոգիական իրավիճակի գնահատմանն ու կանխատեսմանը, ինչպես նաև բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման ու բնության պահպանության գիտական հիմունքների մշակմանը:
 
Կազմակերպությունը սպառողներին է առաջարկում տնկիների հետևյալ տեսակները`

 

Տնկիներ Տեսակի անվանումը Գինը (դրամ)
Ֆորզիցիա  
Վեյգելա  
Ասպիրակ  
Ճապկի  
Սիրիական վարդ  
Բուդլեյա  
Բռնչի սովորական

 

 

Եղևնի արծաթափայլ  
Նոճի  
Ձիակասկ  
Սապոնածառ  
Թույա արևմտյան  
Տոսախ  
Ցախակեռաս  
Եղևնի սովորական  
Գետնանոճի  
Սերկևիլ ճապոնական  
Չմենի  
Հացի պենսիլվանյան  
Թխկի